Allmänna villkor för kursledare

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar kunds användning webbutbildningsplattformerna webb-kurser.se och coursesonline.se som tillhandahålls av Leverantören. Dessa villkor uppdaterades 2019-01-31.

Definitioner

Definierade begrepp som används i Allmänna villkoren, både ovan och härefter, skall ha den innebörd som nedan anges.

Allmänna villkor: Bestämmelserna i det föreliggande dokumentet.

Applikationsägare: Den som tillhandahåller webbutbildningsplattformen till Leverantören.

Avtalet: Allmänna villkoren samt övriga överenskommelser som träffats mellan Parterna avseende webbutbildningsplattformen.

Avtalstid: Tillsvidare. Ingen uppsägningstid.

Drift: Avser driften (hosting) av webbutbildningsplattform.

Kunden: Den juridiska person med vilken Leverantören träffat Avtalet avseende webbutbildningsplattformen.

Kursavgift: Den avgift som kursdeltagare (elever) betalar för en kurs.

Leverantören: Pygmalion AB med organisationsnummer 556566-7598 och adress Box 20, 153 21 Järna med webbadressen https://webb-kurser.se samt e-postadress [email protected]

Plan: Det finns två alternativ. Endera en procentsats av kursens pris eller en fast månadsavgift samt andra avgifter tilläggstjänster som utförs för Kunden. Se gällande prislista.

Provperiod: Den tidsperiod under vilken Kunden enligt Avtalet har vederlagsfri rätt att få tillgång till hela eller del av Plattform och/eller Tillval för ändamålet att överväga användning av webbutbildningsplattformen. Denna provperiod är 30 dagar om parterna inte träffat annan överenskommelse.

Support: Avser support som närmare beskrivs närmare under Felansvar och support.

Rabattkod: Består av en kod som sätts för en specifik kurs och där kunden anger rabatten.

Tillval: Avser utförande av uppläggning av kursmaterial för Kunden.

Webbutbildningsplattform: Avser den tekniska plattformen för webbutbildningar inklusive drift och support som tillhandahålls av Leverantören i samråd med ägaren av den tekniska plattformen.

Kunden

Kundens nyttjanderätt och åtagande

Kunden har genom dessa villkor:

 • En icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda webbutbildningsplattform och övrigt material som Leverantören tillhandahåller.
 • Rätt att lägga upp och publicera webbaserade utbildningar och föreläsningar med tillhörande material till kursdeltagare inom de flesta områden utom politiskt, andligt, medialt, spiritistiskt, religiöst och pornografiskt material. Om Kunden önskar kan Leverantören lägga upp kursmaterial och publicera det mot en i förväg överenskommen kostnad. Avgiften faktureras Kunden med 15 dagars betalningsvillkor. Därefter påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
 • Rätt att själv besluta och sätta pris på sina kurser som ska anges inklusive 25% moms.
 • Fullständig äganderätt till sitt utbildningsmaterial.
 • Två prisplaner:
  • Plan 1
   Kunden får viss procent av kursavgifterna enligt gällande prislista senast dag 10 efterföljande månad. Om det inte sålts några kurser kostar det således inget, vilket ger Kunden en helt ekonomisk riskfri möjlighet till inkomster.
   Denna plan kan använda rabattkoder men dock inte för hela kursavgiften. Om man önskar ge rabatt på hela kurspriset ska Plan 2 användas.
   I de fall där kunden ändå ger ut rabattkoder motsvarande hela kursavgiften kommer Leverantören att flytta kunden från Plan 1 till Plan 2 och debitera en fast månadsavgift enligt gällande prislista. Om Kunden önskar att återgå till Plan 1 måste Kunden meddela Leverantören skriftligt.
  • Plan 2
   • Kunden betalar en fast månadsavgift enligt gällande prislista och får 100% av kursavgifterna senast dag 10 kommande månad. Om det inte sålts någon kurs faktureras den fasta månadsavgiften vid motsvarande tidpunkt.
 • Rätt till support via e-post där leverantören svarar inom 1-2 arbetsdagar.
 • Ingen uppsägningstid utan kan när som helst avsluta sitt Avtal.

Kunden är ensam ansvarig för att:

 • Innehållet i kurs och föreläsning inte strider mot lagen och inte är av politiskt, andligt, spiritistiskt, religiöst och pornografiskt material.
 • Deklarera sina inkomster.
 • Lösenord med mera ej kommer att nyttjas eller brukas av obehöriga. Om lösenord med mera förkommit, eller om uppenbar risk för obehörig användning eljest föreligger, åligger det Kunden att omedelbart anmäla detta till Leverantören.
 • Material som Kunden själv tillför eller tillhandahåller vid dess användning av webbutbildningsplattformen. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video, information och länkar på Internet.
 • Eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje man på grund av det material som Kunden använder vid dess användning av webbutbildningsplattformen.
 • Lämnade uppgifter till Leverantören är korrekta och är skyldig att skyndsamt meddela eventuella ändringar av namn, adress, epostadress och bankgiro eller bankkonto till Leverantören.
 • Enligt personuppgiftslagen och annan författning eventuellt erforderliga godkännanden inhämtats för sådan användning senast i samband med att Kunden och dess användare lämnar uppgifterna till Leverantören.
 • Använda webbutbildningsplattformen i enlighet med Allmänna villkors bestämmelser.
 • Inte använda webbutbildningsplattformen på ett sätt som bryter mot gällande lagar eller strider mot vad som anses vara god etik. Leverantören förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är god etik.
 • Acceptera att bli borttagen som kursledare från webbutbildnngsplattformen om ingen kurs publicerats inom 12 månader från registrering som kursledare.

Påföljder vid Kundens avtalsbrott

Kunden är vid Kundens eller dess användares brott mot Avtalet skyldig att utge ersättning för samtliga förluster som kan komma att drabba Leverantören som en följd därav samt att vid behov medverka till Leverantörens försök att begränsa skadeverkningarna.

Om Kunden bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 5 dagar från erhållande av anmodan att vidta rättelse, får Leverantören stänga av Kunden från vidare nyttjande av webbutbildningsplattformen intill dess att rättelse vidtagits.

Överlåtelse mm

Webbutbildningsplattformen får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Leverantören. Om webbutbildningsplattformen överlåts, svarar den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen, och den tillträdande Kunden inträder i den frånträdande Kundens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.

Leverantören kan överlåta Avtalet utan Kundens samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Avgiftshöjning

Leverantören får endast förändra sin procentandel från den 1 januari förutsatt att Kunden informerats om detta skriftligen via e-post senast 1 november. Om Kunden inte vill acceptera höjningen, ska Kunden skriftligen via e-post informera Leverantören senast 10 januari annars anses Kunden ha accepterat avgiftshöjningen.

Den fasta avgiften kan höjas tidigast 3 månader efter avisering via e-post.

Upphörande av Avtal

När ett Avtal upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal avpubliceras Kundens kurser utan dröjsmål och kan därmed inte nyttja webbutbildningsplattformen. Kundens material lagras maximalt i 30 dagar varefter Leverantören äger rätt att radera Kundens kvarvarande material.

Villkorsändring

Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare. Leverantören får när som helst genomföra ändringar av Allmänna villkoren. Alla förändringar ska meddelas via e-post till Kunden.

Lagval och tvister

På detta Avtal skall svensk lag tillämpas.

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal, inklusive tvister med anledning av Kundens avtalsbrott eller dennes intrång i Leverantörens immateriella rättigheter, skall avgöras av svensk domstol.

Leverantör

Leverantörens åtagande

Leverantörens åtagande består i att:

 • Tillhandahålla en webbutbildningsplattform som Kunden kan nyttja för att sälja sina utbildningar.
 • Betala ut 70% – 100% av kursintäkterna beroende på plan till kunden senast dag 10 månaden efter kalendermånadens slut. Leverantören använder sig av en så kallad självfaktura där det framgår vilka kursintäkter som Kunden haft under föregående kalendermånad. Kunden använder sedan självfakturan för sin redovisning.
 • Tillhandahålla support via kontaktformuläret under Kontakta oss på helgfria vardagar. Leverantören svarar inom 2 arbetsdagar. Fel som förorsakats av Applikationsägaren rapporteras av Leverantören och kunden informeras så snart Applikationsägaren återkommit med svar.
 • Marknadsföra webbutbildningsplattformen och dess innehåll via sociala medier.
 • Avpublicera Kundens material inom 2 arbetsdagar vid uppsägning av avtal.
 • Vid behov justera funktionalitet och innehållet i webbutbildningsplattformen som träder i kraft med omedelbar verkan. Leverantören åtar sig dock att inte genomföra justeringar som väsentligt försämrar webbutbildningsplattformens kvalitet, innehåll eller funktionalitet som görs tillgängliga för Kunden.
 • Tillhandahålla en webbutbildningsplattform som inte innehåller politiskt, andligt, spiritistiskt, religiöst och pornografiskt material. Leverantören har rätt att neka en kursledare att publicera sådant material.
 • Tillhandahålla en webbutbildningsplattform där det finns en jämn spridning av innehåll, så att inte en viss typ av ämne får för stor andel av det totala innehållet. Leverantören har rätt att neka en kursledare att publicera kurser om det innebär att plattformen inte har en jämn spridning av innehåll.

Leverantörens befrielsegrunder

Leverantören är befriat från påföljd för:

 • Att tillfälligt behöva stänga webbutbildningsplattformen för genomförande av oplanerat underhåll.
 • Att avregistrera kursledare som inte publicerat en kurs efter 12 månader från det datum de bad om att bli registrerade som kursledare.
 • Att avpublicera kurser och föreläsningar som inte har den kvalitet, dvs att innehållet t ex har störande bakgrundsljud så det blir svårt att uppfatta vad som sägs, flera minuter av tystnad pga att den inte redigerats mm.
 • Att avpublicerar kurser och föreläsningar som innebär att webbutbildningsplattformen får en avvikande fördelning av innehåll.
 • Att avpublicerar kurser och föreläsningar som innehåller politiskt, andligt, spiritistiskt, religiöst och pornografiskt material.
 • Omständigheter som förorsakats av bland annat:
  • Myndigheter.
  • Nytillkommen eller ändrad lagstiftning.
  • Personalavgång.
  • Arbetsmarknadskonflikt som strejk eller blockad.
  • Brand.
  • Översvämning.
  • Förlust eller förstörelse av data i större omfattning.
  • Förlust eller förstörelse egendom av väsentlig betydelse.
  • Olyckshändelse av större omfattning.

Om Leverantören önskar påkalla befrielse enligt ovan ska Leverantören utan oskäligt dröjsmål underrätta Kunden för att få åberopa omständigheten.

Kunden respektive Leverantören rätt att häva Avtalet om fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av ovanstående befriande omständigheter.

Leverantörens ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges i Befrielsegrunder är Leverantörens ansvar dessutom begränsat enligt följande:

 1. Leverantören kan inte garantera att webbutbildningsplattformen kommer att fungera felfritt utan störningar.
 2. Leverantören ansvarar inte för sådana avvikelser som beror på Kunden eller Kundens användare.
 3. Leverantören ansvarar inte för indirekta förluster, såsom utebliven vinst, förlust av data, produktions eller omsättningsbortfall eller annan förlust till följd av att webbutbildningsplattformen inte kunnat nyttjas på avsett sätt och annan liknande förlust som kan vara svår att förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående.
 4. Leverantören ansvarar inte för om någon gör intrång på Applikationsägarens servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.
 5. Leverantören har inget skadeståndsansvar för skador på Kundens egendom utom om det orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet av Leverantören. Skadeståndet begränsas till 1 000 kronor.
 6. Leverantören har inte gjort närmare efterforskningar huruvida webbutbildningsplattformen belastas eller utgör intrång i annan tillkommande rätt. Leverantören har inte kännedom om, och påtar sig inte något ansvar för, sådana belastningar eller intrång.
 7. Eftersom webbutbildningsplattformen är avhängig att Internet fungerar normalt är Kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i webbutbildningsplattformen.
 8. Leverantören utövar ingen kontroll över information eller material som Kunden lägger upp på webbutbildningsplattformen och kan därmed aldrig kan hållas ansvarig för information eller material som Kunden lägger upp på webbutbildningsplattformen.
 9. Leverantören utövar ingen kontroll över kundens användning av webbutbildningsplattformen och kan därmed aldrig kan hållas ansvarig för Kundens användning av webbutbildningsplattformen.
 10. Leverantören kan inte i något fall hållas skyldiga för om Kunden bryter mot svensk lag eller allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Leverantörens immaterialrätt

Leverantören har inte genom avtalet överlåtit någon immateriell rättighet till Kunden utan endast upplåtit nyttjanderätt till webbutbildningsplattformen.

Leverantören äger således ensam samtliga immateriella rättigheter som ingår i webbutbildningsplattformen, vilket inkluderar bland annat all upphovsrätt, databasrätt och övriga immateriella rättigheter till webbutbildningsplattform inklusive dokumentation, sammanställningar, information och bilder.